นางจันทิมา เชยสงวน

ประธานกรรมการตัดสิน

นางสาวสิรินาถ ถีนานนท

กรรมการและเลขา

นางสาววรธีรา สุวรรณศร

Jury

รองศาสตราจารย์จาเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย

กรรมการ

นายโสฬส สุขุม

กรรมการ

มิสเตอร์จอร์ช เดวิด

กรรมการ

มิสเตอร์เกลนน์ ไกเนอร์

กรรมการ

นางสาวภคินี ไชยชนะ

กรรมการ