CHALLENGE LOCATION
THAILAND TEAM
ภาคเหนือ เชียงราย
1.โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ก่อตั้งปี 2531 จากพระราชกรณียกิจแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ชาวไทยภูเขา


เชียงใหม่
2.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างศูนย์เพื่อเสริมความรู้เกษตรให้กับชาวบ้าน เดิมเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืช ปัจจุบันมีพื้นที่เตรียมเพาะกล้าให้เกษตรกร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

3.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

เดิมเป็นเทือกเขาแห้งแล้งเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้งยังชีพด้วยการปลูกฝิ่น ต่อมาพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักของเกษตกร ซึ่งทำให้พื้นที่เขียวชอุ่มและงดงาม

4.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ปี 2521 ชาวเขาถวายฎีกาขอพื้นที่ทำกินแห่งใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงเข้าช่วยเหลือและให้ความรู้ในการปลูกป่าทดแทน จนกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชเมืองหนาวในปัจจุบัน

5.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านขุนวาง ปี 2523 ทรงทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่น จึงมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ปลูกผักเมืองหนาว ปัจจุบันมีแหล่งเพาะปลูกและวิจัยพืชพรรณเมืองหนาว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนรักษ์ยอดนิยม

6.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริที่ต้องการให้ศูนย์ฯเป็นที่ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้ปรับปรุงจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสามารถเข้าเยี่ยมชมวีถีฟาร์มสไตล์ภาดเหนือได้อีกด้วย

7.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

จากพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งสถานีฯใช้เป็นแปลงทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาว ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทย


พะเยา
8.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระราชดำริที่ต้องการดูแลชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในโครงการมีการจัดแสดงวิถีชีวิตชาวเขา และเป็นสถานที่ที่นิยมในการมาเที่ยวชมพระอาทิตย์ตก


พิษณุโลก
9.โครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า

โครงการพระราชดำริที่ตั้งขึ้นเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้หายาก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมดอกนางพญาเสือโคร่งในหน้าหนาว


ภาคอีสาน นครราชสีมา
10.ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารมลพิษ ตามโครงการพระราชดำริ

ก่อตั้งปี 2541 โดยการรวมกลุ่มของเกษตรที่ได้ผลกระทบจากการใช้สารเคมี และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริ ปัจจุบันเป็นศูนย์ปลูกผักออร์แกนิกที่สำคัญในอ.วังน้ำเขียว


บึงกาฬ
11.โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำ บึงโขงหลง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริวางโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อป้องกันอุทกภัยและนำน้ำไปใช้ในการเกษตร ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบ้านในชื่อที่เรียกกันว่าทะเลอีสาน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว


สกลนคร
12.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและทดลองด้านการเกษตร จนพัฒนากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร


ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา
13.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2522 ราษฎรถวายที่ดินและได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าตั้งชื่อศูนย์ฯ ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและศิลปาชีพ


ประจวบคีรีขันธ์
14.ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

สมัยก่อนมีทำฟาร์มกุ้งทำให้พื้นที่สภาพป่าไม้เหลือน้อย จึงมีพระราชดำริกำหนดให้บริเวณนี้เป็นพื้นที่ปลูกป่าถาวรจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่และจะเห็นต้นโกงกางที่ทรงปลูกไว้อีกด้วย


เพชรบุรี
15.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายมันเทศ แล้วทรงพบว่าการแตกใบของมันเทศบนตราชั่งที่วางไว้ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการขึ้น โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรของจังหวัด โดยมี ฟาร์มเลี้ยงโคและไก่ และยังมีกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

16.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

ปี 2533 แม่น้ำเพชรบุรีประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาหาวิธีแก้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ ปัจจุบันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจุดชมนกหายากอีกด้วย


ลพบุรี
17.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ปี 2532 มีปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อน เพื่อป้องน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด


สมุทรปราการ
18.โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

จากปัญหาการระบายน้ำในเขตกรุงเทพชั้นใน ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาคลองให้เป็นทางระบายน้ำเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูง รวมไปถึงโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่ลดปัญหาการจราจรได้อีกด้วย


ภาคตะวันออก จันทบุรี
19.โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ

ปี 2524 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ

20.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริปี 2524 เพื่อทำการศึกษา วิจัย ทดลอง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเล ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความรู้และรายได้เพิ่มขึ้น ในพื้นที่มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ความรู้และมีความสวยงาม


ชลบุรี
21.โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่เรียนรู้ระบบนิเวศอีกด้วย


นครนายก
22.เขื่อนขุนด่านปราการชล

เป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวและน้ำท่วมในพื้นที่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ยอดนิยมของจังหวัดด้วย

23.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

โครงการพระราชดำริที่เป็นศูนย์กลางการนำเสนอการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพดิน น้ำและป่า ด้วยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเหมาะแก่การนำเสนอแนวคิดตามพระราชดำริได้เป็นอย่างดี


ปราจีนบุรี
24.โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเน่าเสียในจังหวัด โดยการพัฒนาพื้นที่ราบบริเวณนี้ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ด้วยพื้นที่ที่มีเขางดงาม ในอนาคตจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ


ระยอง
25.โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

ปี 2523 สภาพพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย จึงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเกษตร ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแก่นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไป


สระแก้ว
26.โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

จัดตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้มีความสามารถทำงานด้านการเกษตรกรรม และสอนเกษตรกรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


ภาคใต้ ชุมพร
27.โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ

มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัด มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนของป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และส่วนของอาคารอนุรักษ์ที่มีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวพักได้

28.โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

ปี 2541 บริเวณต.หาดบางเบิดมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทับถมของเม็ดทราย ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พัฒนาปรับปรุงหน้าดินเป็นพื้นที่วิจัยทางเกษตร ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ


นครศรีธรรมราช
29.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

จากภาวะดินเปรี้ยวและป่าไม้ลดลง จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การสร้างประตูระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม การหาทางป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ปัจจุบันเป็นพื้นที่สอนการเกษตรให้แก่ชาวบ้านสร้างอาชีพและรายได้ให้ดีขึ้น