CHALLENGE LOCATION
THAILAND TEAM
ภาคเหนือ
1.จังหวัดเชียงราย

เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดดเด่นทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตล้านนา เมืองชายแดน สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น อาทิ พระธาตุดอยตุง ล่องเรือแม่น้ำกก ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงชมวิถีชีวิต หมู่บ้านชาวเขาต่าง ๆ เช่น อีก้อ ลีซอ กะเหรี่ยง

2.จังหวัดเชียงใหม่

ประตูสู่เส้นทางอารยธรรมล้านนา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยชาวต่างชาติ อัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรม ประชาชนพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น หมู่บ้านแม่กำปอง ดอยอินทนนท์

3.จังหวัดน่าน

เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตผู้คนที่เรียบง่าย มีทะเลภูเขาที่ สลับซับซ้อน และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น วัดภูมินทร์ ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ และชมดอกชมพูภูคา

4.จังหวัดพะเยา

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา ธรรมชาติกว๊านพะเยา ดินแดนธรรมะ โดดเด่นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตล้านนา

5.จังหวัดแพร่

ประตูเมืองแห่งล้านนา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งปี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดดเด่นทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปีด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ อำเภอปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ปางอุ๋ง

7.จังหวัดลำปาง

เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีรถม้าซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด มีแหล่องท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีน้ำพุร้อน รวมถึงเป็นเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์

8.จังหวัดลำพูน

เป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา โดดเด่นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตล้านนา

9.จังหวัดอุตรดิถต์

เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอย่างเมืองลับแล ซึ่งเป็นชุมชนโบราณอันลึกลับ


ภาคอีสาน
1.จังหวัดกาฬสินธุ์

เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณกาล มีความเจริญด้านอารยธรรมเก่าแก่นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งขุดไดโนเสาร์ และมีศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์กลางของภาคอีสาน เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งในเรื่องธรรมชาติ และอารยธรรม มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี และชุมชนโบราณ

3.จังหวัดชัยภูมิ

เป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่เก่าแก่ โดยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่น ทุ่งดอกกระเจียว มอหินขาว และภูคิ้ง

4.จังหวัดนครพนม

เมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรม และชาติพันธุ์

5.จังหวัดนครราชสีมา

ประตูสู่ภาคอีสาน มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบ มีธรรมชาติที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เป็นแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ

6.จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นเมืองอันเก่าแก่ขึ้นชื่อในเรื่องของ ดินแดนภูเขาไฟเมืองไทยและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ เป็นดินแดนปราสาทหิน มากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม มีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือ ผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์

7.จังหวัดมหาสารคาม

มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบัน การศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น "ตักศิลาแห่งอีสาน" มีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีสักการะพระธาตุนาดูน

8.จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดชายแดนภาคอีสานของไทย เปรียบเสมือนเป็นประตู่สู่กลุ่มประเทศอินโดจีน เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม และวิถีชีวิตผู้คนที่น่าสนใจ เต็มไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

9.จังหวัดยโสธร

เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ และยังมีการทำจรวดยักษ์เพื่อทำการแข่งขันประกวด ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝน มีวัดมหาธาตุยโสธร เป็นเจดีย์เก่าแก่ได้รับอิทธิพลศิลปะลาวที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี พระธาตุก่องข้าวน้อยซึ่งเป็นเจดีย์สมัยขอม นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านทำหมอนขิต (หมอนทรงสามเหลี่ยม) บ้านศรีฐาน

10.จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัย มีหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของขอมโบราณ

11.จังหวัดเลย

เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด สถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ภูกระดึง ภูเรือ เชียงมีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่ง ได้แก่ ผีตาโขน

12.จังหวัดสกลนคร

เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณ ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

13.จังหวัดสุรินทร์

เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานตอนล่าง หรือ "อีสานใต้" เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมขอมโบราณ ที่หล่อหลอมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานจนมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นแล้ว มีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านการเลี้ยงช้าง จนได้ชื่อว่าเมือง "สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่"

14.จังหวัดศรีสะเกษ

มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่าง ๆ กัน มีมรดกทางวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น ปราสาทหิน และปรางค์กู่ศิลปะขอม มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในเช่น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง ปราสาทหินบ้านปราสาทต่างๆ

15.จังหวัดหนองคาย

เป็นจังหวัดที่เงียบสงบ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว คือการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา

16.จังหวัดหนองบัวลำภู

เป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประว้ติศาสตร์ มีหลักฐานที่ขุดค้นพบ จากแหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อยกุดค้อเมย ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ กำไลสำริด กำไลหิน แม่พิมพ์ทำจากหินทรายสำหรับใช้หล่อหัวขวานสำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดแก้ว ซึ่งแหล่งโบราณคดีสองแห่งนี้มีอายุใกล้เคียงกับวัฒนธรรมบ้านเชียง

17.จังหวัดอุดรธานี

เมืองแห่งแสงสีและวัฒนธรรม เป็นประตู่สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งส่งผลให้มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ป่าคำชะโนด ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม

18.จังหวัดอุบลราชธานี

เมืองขนาดใหญ่ริมฝั่งโขงที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติฝั่งอีสาน มีปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดแปลก “เทศกาลกุ้งเดินขบวน” ที่จะมีให้ชมปีละครั้ง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อัศจรรย์และดูแปลกตา เช่น สามพันโบก น้ำตกห้วยหลวง มีเทศกาลที่สำคัญ คือ การแห่เทียนพรรษา

19.จังหวัดอำนาจเจริญ

มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานจากการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณ โบราณสถาน และโบราณวัตถุตามที่กรมศิลปากรค้นพบและสันนิษฐานไว้ตามหลักฐานทางโบราณคดี “ใบเสมาพันปี”


ภาคกลาง
1.กรุงเทพมหานคร

เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสารและความเจริญของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดและวัง มีแหล่งช้อปปิ้ง และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งเรือชมทัศนียภาพเมืองหลวง เดินชมตลาดเก่า เมืองเก่า มีชุมชนโบราณ ชุมชนชาวจีน มีสวนสัตว์ รวมไปจนถึงเป็นแหล่งรวม Street Food ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ

2.จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองชากังราวในอดีต เป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งมรดกโลกที่น่าสนใจ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ และแนววิถีไทยที่น่าสนใจที่งดงามหลายแห่ง

3.จังหวัดชัยนาท

วิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นวิถีชุมชน มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ โรงพักเก่า รศ.102 ซึ่งเป็นโรงพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่กลางชุมชนที่เป็นชุมชนโบราณ

4.จังหวัดนครนายก

เป็นเมืองที่มีภูเขาและน้ำตก ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน้ำตกวังตระไคร้ น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง อุทยานพระพิฆเณศ

5.จังหวัดนครปฐม

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้แก่ คลองมหาสวัสดิ์

6.จังหวัดนครสวรรค์

เมืองสี่แคว ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน ที่ไหลมารวมกันที่นี้ จนเกิดปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเพณีแห่มังกร ปากน้ำโพ เป็นเมืองแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีน

7.จังหวัดนนทบุรี

เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา งดงามไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมและไทยผสมผสาน

8.จังหวัดปทุมธานี

มีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมากว่า 300 ปี มีชุมชนชาวมอญมาตั้งบ้านเรือนตั้งแต่อดีต และเป็นเมืองแห่งพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด

9.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมืองกรุงเก่าที่เคยได้เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรสยาม เป็นเมืองมรดกโลกที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุวัยไชยวัฒนาราม พระราชวังบางปะอิน หมู่บ้านโปตุเกส

10.จังหวัดพิจิตร

ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีสถานที่เที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ บึงสีไฟ วัดท่าหลวง เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา

11.จังหวัดพิษณุโลก

เป็นดินแดนที่โรแมนติกชวนหลงใหล สามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี เต็มไปด้วยความงามของขุนเขา ธรรมชาติ สายหมอก และดอกไม้ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

12.จังหวัดเพชรบูรณ์

ดินแดนแห่งไอหมอกที่เติมเต็มความสดชื่นไปด้วยไอเย็นและความชุ่มฉ่ำ เแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเขียวขจี รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เขาค้อ ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

13.จังหวัดลพบุรี

เต็มไปด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ โบราณสถานอันงดงามทรงคุณค่า ธรรมชาติสวยงามแปลกตา ได้แก่ ทุ่งทานตะวันอัน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

14.จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศ มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก มีงานประเพณีที่สำคัญ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประเพณีรับบัวโยนบัว

15.จังหวัดสมุทรสงคราม

เต็มไปด้วยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลผลไม้ ตลาดน้ำ ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง วัดอันวิจิตรงดงาม มีพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งใช้เพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

16.จังหวัดสมุทรสาคร

ชายทะเลอ่าวไทยที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย เหมาะที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด นอกจากนี้ยังเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม ประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและทำนาเกลือ

17.จังหวัดสิงห์บุรี

เป็นถิ่นวีรชนคนกล้า โด่งดังด้วยเรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน อุดมด้วยอาหารของกินที่สมบูรณ์ เป็นถิ่นปลาช่อน มีวัดวาอารามมากมาย ชมความงามของวัดเก่าแก่โบราณ

18.จังหวัดสุโขทัย

มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาแห่งอดีตและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ผ่านโบราณสถานสำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย ในบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติ

19.จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแบบ ทั้งภาพประวัติศาสตร์เก่าแก่ เรื่องราวของอดีตที่น่าสนใจ สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ยังเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติ ทะเลสาบ น้ำตก ป่าเขา ทะเลหมอกที่งดงาม และวิถีชีวิตกว่า 10 ชนเผ่า

20.จังหวัดสระบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ซึ่งยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์

21.จังหวัดอ่างทอง

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายทั้งทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้าน อุดมไปด้วยงานหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก และเต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

22.จังหวัดอุทัยธานี

เมืองเล็กๆ สงบ ที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นจากวิถีชีวิตชาวเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยังคงรักษาความดั้งเดิมไว้อย่างดี และมีดินแดนป่าดึกดำบรรพ์


ภาคตะวันออก
1.จังหวัดจันทบุรี

เมืองชายทะเลที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก แม่น้ำ และป่าชายเลน มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านเก่าริมน้ำจันทบูร มีถนนอัญมณีที่ถือเป็นตลาดใหญ่ในการค้าขายพลอย

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้อารมณ์ของความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้าน มีวัดวาอาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เคารพสักการะ โดยเฉพาะวัดหลวงพ่อโสธร พระพิฆเนศองค์ใหญ่ปางต่างๆ และตลาดเก่า

3.จังหวัดชลบุรี

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งชายหาดบางแสน พัทยา เกาะล้าน เกาะสีชัง นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก นอกจากนั้นยังเป็นทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ

4.จังหวัดตราด

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบทั้งทะเลและป่าเขา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เงียบสงบ มีหาดทรายดำ สิ่งมหัศจรรย์ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 5 ของโลก พร้อมทั้งมีเทศกาลชมแมงกระพรุนหลากสี

5.จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง 3 แห่ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย

6.จังหวัดระยอง

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งทะเล ชาดหาย หมู่เกาะที่สวยงามต่างๆ และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม

7.จังหวัดสระแก้ว

เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการยกย่องจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวในโครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด Plus” ความสวยงามของสถานที่ท่องที่เที่ยวตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บวกกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์


ภาคใต้
1.จังหวัดกระบี่

จังหวัดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ อุดมไปด้วยป่าชายเลน มีแม่น้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ จึงเป็นที่มาของ “คลองสองน้ำ” บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์

2.จังหวัดชุมพร

มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งหาดทราย ทะเล น้ำตก เกาะแก่งตามลำคลอง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุดมสมบูรณ์ด้วยสวนผลไม้นานาชนิด รวมถึงกิจกรรมที่ขึ้นชื่ออย่าง “ล่องแก่งพะโต๊ะ”

3.จังหวัดตรัง

มีความขึ้นชื่อและสวยงามในเรื่องความเป็นเมืองติดทะเล ที่มีชายหาดและเกาะที่สวยงาม น้ำทะเลใส บรรยากาศสงบ รวมถึงวัฒนธรรมการกินอันลือชื่อ เป็นเมืองแห่งตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปตุเกส

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา มีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระพุทธรูปสำริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดียมีความงามของธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชาวบ้าน

5.จังหวัดนราธิวาส

มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้ามาแต่อดีต

6.จังหวัดปัตตานี

เป็นอาณาจักรเก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต มีซากโบราณสถานและศาสนสถานหลายแห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทะเล ป่าชายเลน มีวัฒนธรรมความงามแบบมุสลิม

7.จังหวัดพังงา

มีความเป็นเมืองเก่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ปัจจุบันบ้านเรือนที่เป็นตึกเก่าในสไตล์ชิโน-โปรตุเกส มีถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ยังคงเสน่ห์ในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเรียบง่าย พร้อมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม

8.จังหวัดพัทลุง

เมืองแห่งขุนเขาอกทะลุที่เงียบสงบ มีควาสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติ ทั้งทะเลสาบ ทะเลดอกบัว รวมถึงมีประเพณีแข่งโพนลากพระ เป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนราห์

9.จังหวัดภูเก็ต

มีทัศนียภาพทางทะเลอันสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองอย่าง Peranagun ที่ผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมทั้งไทย จีน มาลายู นอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนในสไตล์ชิโน-โปรตุเกสที่สวยงามอีกด้วย

10.จังหวัดระนอง

เมืองแสนเงียบสงบ เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้ง บ่อน้ำพุร้อน บ่อน้ำสีเขียวมรกต สถาปัตยกรรมที่งดงามของปราสาทไม้ที่สร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง

11.จังหวัดสตูล

เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม มีถ้ำเลที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ตามเกาะต่างๆ จะคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตว์ มีกิจกรรมคือการล่องแก่ถ้ำเจ็ดคต ซึ่งสามารถล่องเรือภายในถ้ำได้ และมีอุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่ได้รับยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนในปี 2525

12.จังหวัดสงขลา

มีทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด มีถนนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากการบอกต่อกันไปของบรรดานักท่องเที่ยวที่หลงใหลบรรยากาศในอดีตแบบเก่าๆ เรียงรายไปด้วยอาคาร และสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปตุเกส มีอาหารการกินที่เป็นรากเหง้าแบบชาวฮกเกี้ยน

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีทั้งแหล่งโบราณสถาน เช่น พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งน้ำตก เกาะ แม่น้ำ เขื่อน มีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีชักพระ

14.จังหวัดยะลา

จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์ ในส่วนของตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศ มีการผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง