แสดงความยินดีกับ


---- Thai Team ----


T1 ปรางทิพย์ สินอิ่ม และ พันรดา คะหาญ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
T2 กฤษสุคนธ์ จันทร์ส่อง และ พลาธิป ณ ตะกั่วทุ่ง จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด
T3 พิมพ์สุจี เทพสุวรรณ และ พสธร วัชรพาณิชย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T4 เวชยันต์ มหายศ และ อเลซ บอลเมอร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T5 รวิพล หงษ์งาม และ ณิชากร ไพรัชวาทิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T6 อังคณา เกษร และ ณัฏฐณิชา กลิ่นทิพย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
T7 ธนวัฒน์ เหมันต์ และ ธนวัฒน์ ตาลสุข จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T8 กาญจนาวัฒน์ เดชโศภิน และ ทอฝัน พรหมสาขันธ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T9 ดนัย นาคแจ่มใส และ สุริยา กล่ำดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
T10 จีรนันท์ บุญโต และ ณัฐภัทร เหลามา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T11 สรรชัย ชัชรินทร์กุล และ พิชญาภา อิงคุทานนท์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
T12 นิศารัตน์ ศรียอด และ เจนนภา ดีพร้อม จากมหาวิทยาลัยรังสิต
T13 พชร ประดิษฐเจริญ และ ปรัชญา หาญเจริญ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
T14 ปัณรส เสียงใหญ่ และ พิฐชญาณ์ บุญยะวณิช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
T15 ณัฐวุฒิ ญานหาญ และ ณัฐพงศ์ จันทะมนตรี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ